Slovník pojmů

Trestní odpovědnost vzniká následkem spáchání skutku se znaky odpovídající skutkové podstatě trestného činu. Může se jednat jak o trestný čin úmyslný, tak o trestný čin z nedbalosti. Existují ale také podmínky, za kterých dochází k zániku trestní odpovědnosti, jako je například upuštění od přípravy nebo pokusu trestného činu a účinná lítost. Ve všech případech je možno uplatnit služby advokáta na trestní právo.
Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti pracovního práva pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pokud potřebujete zkušeného advokáta pro pracovní právo, jsme tu pro vás. Využijte našich dlouholetých zkušeností z oblasti pracovního práva.
Ptáte se, jak se změnila problematika darovací smlouvy od 1. 1. 2015, resp. zda je nějaká podstatná změna pro rok 2015? Opovědí je, že v roce 2015 se postupuje stejně, jako v roce 2014, neboť změna darovací smlouvy vychází z novely nového občanského zákoníku, která se datuje již k 1. 1. 2014.
Rekodifikace občanského práva se ve velké míře dotkla též oblasti dědického práva. Vedle značně rozšířené hmotněprávní úpravy se také objevují změny v procesních aspektech dědického řízení, resp. řízení o pozůstalosti. Níže vám přinášíme výběr hlavních změn v dědickém řízení dle novelizace od 1. 1. 2014.
Insolvenční právo představuje právní úpravu insolventního řízení, což je zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku a jeho řešení, říká se mu též konkurzní, vyrovnací řízení, kolektivní projednání apod.
Nový občanský zákoník na rozdíl od svého předchůdce odlišuje mezi pojmy lhůta a doba. Lhůtu chápe jako časový okamžik pro uplatnění práv, například obecná tříletá promlčecí lhůta pro uplatnění práva u soudu...
Nový občanský zákoník nově rozlišuje mezi majetkem a jměním. Jako majetek chápe všechna aktiva, co vlastníku náleží, tedy především pohledávky, nároky na výplatu mzdy, nemovité i movité věci v osobním vlastnictví a další...
Jedná se o vlastnost každého rozhodnutí, tedy rozsudku i usnesení, která pro tato soudní rozhodnutí znamená jejich nezměnitelnost řádnými opravnými prostředky ...
Neplatnost výpovědi z pracovního poměru posuzuje soud a jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.
Odškodnění, nebo též náhrada újmy v českém právu může být majetkového i nemajetkového charakteru. Majetková újma se označuje pojmem škoda. Odpovědnost za újmu a její náhrada je obecně stanovena v § 2894-2971 občanského zákoníku ...
Podle insolvenčního zákona jsou k návrhu oprávněni dlužník a kterýkoliv z věřitelů (nemusí jich být více najednou; ale věřitel musí v návrhu prokazovat, že existují i další pohledávky dalších věřitelů...
Pokud se vám nevyplatí platit si vlastní firemní právní oddělení, včetně úhrad povinných školení, kancelářských nákladů apod., pak je pro vás výhodnější mít stálého právního zástupce, který pro vás vždy na požádání řeší definované úkoly...
Pojištění právní ochrany představuje druh pojištění, které slouží k tomu, aby se klient mohl v případě zásahu či porušení jeho práv účinně domoci právní ochrany a mohl účinně prosadit své oprávněné nároky...
Občanské právo představuje soukromoprávní odvětví českého právního řádu. Upravuje nejdůležitější oblasti právní praxe, jakož jsou například vnik, změna, zánik závazků, dědické právo, nabývání a převod vlastnického práva či statusové otázky fyzických a právnických osob...
Dle úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je třeba pod pojmem pracovně právní vztahy odlišit dvě oblasti. Jednak základní pracovně právní vztahy, jejichž prostřednictvím vzniká a realizuje se předmět pracovního práva, tedy výkon závislé práce ...
Jedná se o spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru. Projednávají je a rozhodují o nich soudy v občanském soudním řízení ...
Nový občanský zákoník nahrazuje dosavadní zažité sousloví „právní úkon“ „právním jednáním“. Dle autorů zákona je tomu tak především, aby byla zdůrazněna autonomie vůle subjektu ...
Většinou nabízí právní kancelář odbornou pomoc v široké oblasti práva, případně se úzce specializuje na určitou právní oblast. Pojem právní kancelář může též v širším slova smyslu označovat právní poradnu, či jinou instituci, jejíž činnost tvoří též oblast práva, většinou více specifická.
Jedná se o poskytování právní pomoci v oblasti právních vztahů vyplývajících z obchodně právních poměrů. Právní poradna se zaměřuje například na základní otázky obchodně právních vztahů ...
Předmanželské smlouvy modifikují zákonem předpokládaný stav jmění manželů, společného bydlení, ale i jiných náležitostí, na kterých se budoucí manželé před vstupem do manželství dohodnou ...
Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu. Takovým veřejným seznamem je pak katastr nemovitostí. Převod vlastnického práva k nemovitosti se děje prostřednictvím vkladu ...
ohledávku přihlašuje věřitel, který ji má za dlužníkem, s nímž je vedeno insolvenční řízení. Ať již jde o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, přisouzenou (vykonatelnou) i dosud nevymáhanou, zajištěnou nebo nezajištěnou ...
Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Připouští-li společenská smlouva hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků ...
Jak uspět u rozvodu v co největší míře s ohledem na vaše požadavky vůči protistraně? Dobrý rozvodový právník je základem úspěchu. Využijte službu „rozvodový právník Brno“, díky níž si ušetříte starosti a zbytečné komplikace v rozvodovém řízení ...
Vlastnické právo k bytové jednotce se převádí prostřednictvím smlouvy o převodu bytové jednotky. Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu ...
Závazek je většinou dvoustranný právní vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jemuž na jedné straně odpovídá povinnost dlužníka splnit svůj dluh řádně a v čas, na druhé straně pak oprávnění věřitele to od něj požadovat ...
Její hlavní těžiště spočívá v zákoně č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu ...
Jedná se o správní řízení o vydání stavebního povolení. Hlavní úprava je obsažena § 60 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona. Aby se jednalo o povolenou stavbu, je třeba povolení od stavebního úřadu ...
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
Advokátní úschova je pro klienty prostředkem zajištění právní jistoty ve smluvních vztazích. Úschova přes advokátní kanceláře (Brno) se realizuje na základě písemné smlouvy s advokátem o úschově nebo o správě majetku ...
ojem „běžný obchodní styk“ není zákonem nijak definován. Při absenci zákonné definice je dalším logickým zdrojem výkladu tohoto pojmu judikatura. Nejvyšší soud se o výklad pokusil již několikrát, ne vždy však se stejným výsledkem ....
Právní úprava účinná od 1. 1. 2014 obecně přejímá dosavadní koncepci obchodního zákoníku. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou ...
Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...
K účasti na činnosti společnosti mají společníci určitá práva a povinnosti. Například účast na řízení společnosti, podíl na zisku, hlasovací právo, právo na podíl na likvidačním zůstatku a další společnická práva ...
Zastupování v dědickém řízení? V dědickém řízení, tak jako ve většině soukromoprávních sporů, se může nechat klient zastoupit advokátem na základě písemné plné moci pro celé řízení ... Zajišťujeme právní služby při řešení dědictví.
V přestupkovém řízení se klient může nechat zastoupit advokátem jako zástupcem na základě plné moci pro celé řízení ...
Rejstříkové řízení jakožto druh nesporného řízení představuje základní oblast především v právu obchodních společností, jelikož teprve zápisem vzniká obchodní společnost ...
ávazek je většinou dvoustranný právní vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jemuž na jedné straně odpovídá povinnost dlužníka splnit svůj dluh řádně a v čas, na druhé straně pak oprávnění věřitele to od něj požadovat ...
Podle Nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) se dříve používané spojení způsobilost k právním úkonům nazývá nově svéprávnost. Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva ...
Věcná břemena představují věcná práva k věcem cizím. Nový občanský zákoník v souvislosti s věcnými břemeny hovoří o služebnostech. Služebnost se nabývá smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena...