Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy
Více informací na
+420 541 219 135
Dle úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je třeba pod pojmem pracovně právní vztahy odlišit dvě oblasti. Jednak základní pracovně právní vztahy, jejichž prostřednictvím vzniká a realizuje se předmět pracovního práva, tedy výkon závislé práce ...

Dle úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je třeba pod pojmem pracovně právní vztahy odlišit dvě oblasti. Jednak základní pracovně právní vztahy, jejichž prostřednictvím vzniká a realizuje se předmět pracovního práva, tedy výkon závislé práce, jednak pracovně právní vztahy odvozené, které vznikají v souvislosti a na základě základních pracovně právních vztahů. Jedná se například o vztahy odpovědností či předsmluvní (vznikající před uzavření pracovního poměru). K základním pracovně právním vztahům pak patří pracovní poměr, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy, dále pracovní vztahy vzniklé na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práci či dohody o pracovní činnosti.

Řešení pracovně-právních sporů

Možnosti řešení pracovně-právního sporu závisí na povaze sporu a preferencích stran, které jsou ve sporu. Existují tyto možnosti řešení:

Mimosoudní dohoda: protistrany (zaměstnavatel a zaměstnanec) se dohodnou na řešení pracovně-právního sporu mimosoudní cestou. Děje se tak prostřednictvím vyjednávání nebo mediace. Výsledkem pak může být např. dohoda o kompenzaci, změna pracovních podmínek nebo jiných okolností, které ke sporu vedly.

Arbitráž: pokud se strany dohodnou s řešením sporu prostřednictvím arbitráže, kde rozhodčí (často nezávislý expert) posoudí argumenty obou stran a vydá rozhodnutí.

Soudní řízení: jestliže není možné dosáhnout dohody mimosoudní cestou, může buď zaměstnanec nebo zaměstnavatel podat žalobu k soudu. Soudní řízení je procesem posouzení argumentů obou stran a vede k vydání soudního rozhodnutí.

Mezi nejčastější problémy pracovně-právních vztahů patří:

 •     Nesoulad mezi smlouvou a skutečnými podmínkami práce
 •     Nesprávné výpočty mzdy
 •     Diskriminace zaměstnanců
 •     Nesprávné využití pracovní doby a přesčasové práce
 •     Nerespektování práva na dovolenou a jiné volno
 •     Špatné pracovní podmínky a bezpečnost práce
 •     Obtíže při rozvázání pracovního poměru (např. výpověď bez důvodu)

Tento seznam není úplný a mohou se objevit i jiné problémy, jako například neplnění pracovních úkolů a povinností, nerespektování pracovního práva a další.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy. Pracovně-právní poradna je určena platícím zákazníkům.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!

 

Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

Proč využít služeb advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno?

 1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
 2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
 3. Odbornost a specializace – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.
 4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje kýženého klientského efektu v porovnání s vynaloženým úsilím.
 

---------------------------------------------------------------------

Tematické určení obsahu této stránky: pracovně právní vztahy, právník na pracovně-právní problematiku, pracovněprávní vztah, placená pracovně-právní poradna.

 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.