Realizace valných hromad

Realizace valných hromad
Více informací na
+420 541 219 135

Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Připouští-li společenská smlouva hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, musí být podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo.

Podmínky hlasování nebo rozhodování určí společenská smlouva a vždy se uvedou v pozvánce na valnou hromadu. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Neurčí-li společenská smlouva jinak, je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže tento zákon nebo společenská smlouva určí, že valná hromada má být svolána častěji. Doba a místo jednání valné hromady nesmí nepřiměřeně omezovat právo společníka účastnit se valné hromady.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy. Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz