Advokát pro oblast trestního práva

Trestní odpovědnost vzniká následkem spáchání skutku se znaky odpovídající skutkové podstatě trestného činu. Může se jednat jak o trestný čin úmyslný, tak o trestný čin z nedbalosti. Existují ale také podmínky, za kterých dochází k zániku trestní odpovědnosti, jako je například upuštění od přípravy nebo pokusu trestného činu a účinná lítost. Ve všech případech je možno uplatnit služby advokáta na trestní právo.

Právo zná také okolnosti vylučující protiprávnost, které sice vykazují znaky trestného činu , ale trestným činem být nemohou. Jedná se o takový čin, který není nebezpečný pro společnost a není ani protiprávní. Český právní řád vymezuje okolnosti vylučující protiprávnost. Jsou jimi: nutná obrana, krajní nouze, svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně, výkon práv a plnění povinností a případ, kdy je použit agent.

Hledáte advokáta na trestní právo?

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní pomoc osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, obviněným i obžalovaným, a to ve všech fázích trestního řízení. Poskytujeme zastupování v trestním řízení, připravujeme písemná podání orgánům činným v trestním řízení, nabízíme naši účast při jednotlivých úkonech trestního řízení, například při výsleších. Právní pomoc v oblasti trestního práva poskytujeme fyzickým i právnickým osobám.

V rámci advokátních služeb pro oblast trestního práva poskytujeme také zastoupení při uplatňování a vymáhání nároků klientů jakožto poškozených osob, tedy ve prospěch klientů, kteří se naopak stali obětí trestného činu a potřebují právní ochranu prostřednictvím zmocněnce, který zajistí řádné uplatnění nároků poškozeného (náhrady škod a nemajetkové újmy).

Tematická specifikace pojmu: advokát na trestní odpovědnost, právník pro trestní odpovědnost, trestní právo advokát