Občanskoprávní spor

Občanskoprávní spor
Více informací na
+420 541 219 135

Co to je občanskoprávní spor

Občanskoprávní spor - jedná se o spor vzniklý z porušení práv a povinností vyplývajících ze soukromého práva, tedy z občanskoprávních, obchodně právních, pracovně právních a rodinně právních poměrů. Rozhoduje se v občanském soudním řízení, kdy soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně. Jelikož se jedná o spor, figurují zde dvě sporné strany s opačnými zájmy, které jsou v protichůdném, kontradiktorním postavení. Většinou je označujeme jako strana žalovaná a žalující.

Občanskoprávní spor vzniká většinou na základě porušení právních povinností nebo zásahu do soukromých práv jednou stranou vůči straně druhé. Občanskoprávní spory se zahajují většinou na základě podání žaloby k soudu, v určitých případech je též zahajuje soud sám z úřední povinnosti. V těchto sporech figurují i právní zástupci vymezených stran – např. advokátní kancelář, která hájí zájmy účastníka. Placená právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!


Příklady občanskoprávní sporů

  • Spory ohledně nájemních smluv a pronájmu nemovitostí.
  • Porušení smluvních podmínek při prodeji nebo nákupu nemovitosti.
  • Spory týkající se vlastnických práv a hranic pozemků.
  • Žaloby kvůli škodám na majetku (např. způsobené nehodou vozidla).
  • Spory týkající se dědictví a rodinného práva.
  • Žaloby kvůli neplnění smluv (např. nedodání zboží nebo služby).
  • Spory týkající se úrazů a nároku na náhradu škody.
  • Spory týkající se závazků vzniklých v důsledku vlastnictví domácích zvířat (např. kousnutí psa).

Občanskoprávní řízení

Cílem občanskoprávního řízení je dosáhnout spravedlivého a řádného vyřešení sporů mezi stranami a ochránit jejich práva a zájmy podle platných právních předpisů. Jako občanskoprávní řízení označujeme oblast procesních pravidel a postupů, které se týkají řešení sporů mezi fyzickými nebo právnickými osobami (stranami) v oblasti soukromého práva. V občanskoprávním řízení jsou uplatňovány právní normy a principy, které určují, jak mají být tyto spory (občanskoprávní žaloby) řešeny. Občanskoprávní řízení může probíhat před soudem nebo v některých případech i mimosoudně (například prostřednictvím rozhodčího řízení nebo dohody mezi stranami).

Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

---------------------------------------------------------------------

Tematické určení obsahu této stránky: občanskoprávní spor,  občansko právní spory advokát, občanskoprávní spory právník, občanskoprávní soud, občanskoprávní řízení.

 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.