Advokát občanské právo

Advokát občanské právo

Připravili jsme pro vás informace s tématem „advokát občanské právo". Pokud se chcete dozvědět o možnostech zastupování v občansko-právních sporech, pak si prosím prostudujte níže uvedené informace a stránky našeho webu, které s danou problematikou úzce souvisí. Oblastí realizace je celá řada. Většinou jako procesní advokát na občanské právo poskytujeme prioritně konzultační právní servis, ale samozřejmě pokud si to situace vyžádá, tak řešíme i osobní zastupování klientů v různých typech a fázích občansko-právních řízení a procesů.

Námi poskytované advokátní služby občanského práva zahrnují úkony ve věcech majetkových a spoluvlastnických, vymáhání pohledávek i zastupování před soudem. Jedná se taktéž o služby v oblasti nemovitostí, řešení dědických řízení, dohled nad definováním smluv, kooperace při mimosoudních vyrovnáních aj.

Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

Proč my?

  • poradenství klientovi ohledně problematiky občanského práva
  • dlouholeté zkušenosti s řešením sporů a řízení v oblasti občanského práva
  • efektivní prosazení práv klienta
  • zastupování před soudy a úřady

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - specialisté na občanský zákoník a oblast občanského práva.

Pokud z níže uvedeného výpis článků nezískáte potřebné informace o problematice „advokát občanské právo“, nebo jestliže nás chcete oslovit s jakýmkoliv dotazem napřímo, pak nás kontaktujte.

Vyhledané výsledky pro: advokát občanské právo, nalezeno 21 výskytů.

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. se sídlem v Brně nabízí komplexní právní poradenství, znalosti a zkušenosti v rozsáhlé oblasti občanského práva. Poskytujeme pouze kvalifikované právní služby a informace týkající se všech oblastí občanského práva. Neustále sledujeme připravované právní předpisy tak, abychom nabízeli stále aktuální služby...
Nabízíme vám právní služby pro oblast rodinného práva. Pokud potřebujete řešit rodinné právo s přímou konzultací v Brně, pak jsme připraveni vám pomoci. Naši advokátní kancelář se specializací na rodinné právo najdete na adrese Bohunická 517/55, Brno.
Občanské právo představuje soukromoprávní odvětví českého právního řádu. Upravuje nejdůležitější oblasti právní praxe, jakož jsou například vnik, změna, zánik závazků, dědické právo, nabývání a převod vlastnického práva či statusové otázky fyzických a právnických osob...
Nejsou Vaše sousedské vztahy ideální. Řešíte různé situace v rámci vašich sousedských vztahů a případně přemýšlíte i o právní radě či právní pomoci advokátní kanceláře? Sousedské právo máme v malíčku.
...občanského práva se ve velké míře dotkla též oblasti dědického práva. Vedle značně rozšířené hmotněprávní úpravy se také objevují změny v procesních aspektech dědického řízení, resp. řízení o pozůstalosti. Níže vám přinášíme výběr hlavních změn v dědickém řízení dle novelizace...
Ptáte se, jak řeší nový občanský zákoník (2014) výživné? Je pro Vás problematika výživného neprůhledná či řešíte nějaké specifické problémy? O povinnosti výživného a související problematice se dozvíte zde.
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
Jedná se o spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru. Projednávají je a rozhodují o nich soudy v občanském soudním řízení ...
Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Připouští-li společenská smlouva hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků ...
Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...
K účasti na činnosti společnosti mají společníci určitá práva a povinnosti. Například účast na řízení společnosti, podíl na zisku, hlasovací právo, právo na podíl na likvidačním zůstatku a další společnická práva ...
Neplatnost výpovědi z pracovního poměru posuzuje soud a jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.
Dle úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je třeba pod pojmem pracovně právní vztahy odlišit dvě oblasti. Jednak základní pracovně právní vztahy, jejichž prostřednictvím vzniká a realizuje se předmět pracovního práva, tedy výkon závislé práce ...
V přestupkovém řízení se klient může nechat zastoupit advokátem jako zástupcem na základě plné moci pro celé řízení ...
Jak uspět u rozvodu v co největší míře s ohledem na vaše požadavky vůči protistraně? Dobrý rozvodový právník je základem úspěchu. Využijte službu „rozvodový právník Brno“, díky níž si ušetříte starosti a zbytečné komplikace v rozvodovém řízení ...
Jedná se o poskytování právní pomoci v oblasti právních vztahů vyplývajících z obchodně právních poměrů. Právní poradna se zaměřuje například na základní otázky obchodně právních vztahů ...
ohledávku přihlašuje věřitel, který ji má za dlužníkem, s nímž je vedeno insolvenční řízení. Ať již jde o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, přisouzenou (vykonatelnou) i dosud nevymáhanou, zajištěnou nebo nezajištěnou ...
ojem „běžný obchodní styk“ není zákonem nijak definován. Při absenci zákonné definice je dalším logickým zdrojem výkladu tohoto pojmu judikatura. Nejvyšší soud se o výklad pokusil již několikrát, ne vždy však se stejným výsledkem ....
Právní úprava účinná od 1. 1. 2014 obecně přejímá dosavadní koncepci obchodního zákoníku. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou ...

--------------------

Tematické určení obsahu této stránky: advokát občanské právo, právník občanské právo.