VÝŽIVNÉ A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

VÝŽIVNÉ A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Ptáte se, jak řeší nový občanský zákoník (2014) výživné? Je pro Vás problematika výživného neprůhledná či řešíte nějaké specifické problémy? O povinnosti výživného a související problematice se dozvíte zde.

Pak si přečtěte informace níže, nebo kontaktujte naši advokátní kancelář Brno, která vám pomůže. Naše právní poradna je připravena zodpovědět vaše konkrétní dotazy.

Povinnost výživného

Jednou ze základních povinností mezi příbuznými a členy rodiny je dozajista povinnost vyživovací. Nový občanský zákoník obsahuje několik druhů této povinnosti, a to dle příbuzenských vztahů a dle rozsahu poskytovaného výživného.

Pravděpodobně nejznámější a nejběžnější je vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi. Platí zásada, že se dítě podílí na životní úrovni svých rodičů. Určení výše výživného soudem se nejčastěji používá při rozvodu manželství, kdy je dítě svěřeno do péče jen jednomu z rodičů.

Pro výpočet se vychází z průměrného měsíčního příjmu rodiče. Pokud tento příjem není písemně podložen, vychází se při určení výše výživného z fikce, dle které je průměrný měsíční příjem rodiče pětadvacetinásobek částky životního minima, což činí 85.250,- Kč.

Pokud se rodiče při rozvodu dohodnou na výši výživného a nenastanou jiné okolnosti, které by tuto dohodu vylučovaly, soud jí schválí. V ostatních případech však soud autoritativně určí výši výživného sám. Výživné lze soudně přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení. U výživného na dítě platí jistá výjimka z tohoto pravidla, neboť výživné lze přiznat i zpětně za dobu tří let od rozhodnutí o výživném.

Předpokládá se, že ne všechny děti se rodí z manželského svazku, ve kterém jsou si manželé navzájem povinni poskytovat výživu. Co však v případě, kdy se dítě narodí neprovdané matce. Ta je nucena odejít na mateřskou dovolenou a razantně se jí tak mohou snížit příjmy. Zákon právě z tohoto poskytuje zvýšenou ochranu neprovdané matce dítěte. Otec tohoto dítěte je mimo výživné pro dítě povinen poskytnout matce výživu po dobu dvou let od narození dítěte a také je povinen přispět v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Na žádost matky navíc může soud uložit otci povinnost poskytnout výživné a úhradu nákladů předem. Stejně jako u výživného pro dítě lze tento typ výživného přiznat zpětně, a to za dobu dvou let ode dne porodu.

Pomůžeme nejen při sporech o výživné

Kontaktujte nás a nechte si poradit, jak se domoci řešení ve Váš prospěch za pomoci práva.

Proč my?

  • poradenství klientovi ohledně problematiky výživného
  • dlouholeté zkušenosti s řešením sporů o výživné
  • efektivní prosazení práv klienta
  • zastupování před soudy a úřady

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - specialisté na občanské právo.

 

--------------

Tematická specifikace obsahu stránky: nový občanský zákoník výživné, stanovení výše výživného, výživné na neprovdanou matku, spory o výživné.