Nejlepší právník na rodinné právo

Nejlepší právník na rodinné právo

Hledáte nejlepšího právníka na rodinné právo, dobrého rodinného právníka a advokáta z Brna se specializací na rodinné právo, který vám opravdu pomůže? Využijte naše služby. Obratem nás kontaktujte, nebo si projděte odpovídající obsah našeho webu a zjistěte o našich službách v oblasti rodinného práva co nejvíce informací. Využijte zkušeností našich právníků se specializací na rodinné právo.

Na této stránce se zabýváme tématem „nejlepší právník na rodinné právo“. Co se týká nejlepšího zastupování klienta pro oblast rodinného práva, pak je třeba hodnotit kredit právní kanceláře, historické úspěchy, a především komunikační přístup. Ideální právník na rodinné právo by vás navíc neměl slepě vést do sporů, u kterých je jasné, že vaše právní požadavky jsou nepodložené a spíše v oblasti teorie než reálného úspěchu.

Právník se specializací na rodinné právo

Získejte detailní informace o možnostech právního zastupování pro oblast rodinného práva s pomocí našich advokátů. Dokážeme pro vás v rámci rozvodového řízení získat maximálně možný výsledek dle vašich požadavků. Naši právní specialisté v oblasti rodinnéh práva řeší vypořádání majetkových vztahů i řešení péče o nezaopatřené osoby včetně míry osobního styku s druhým rodičem. Pokud vám nevyhovuje výše výživného, pokusíme se o její úpravu. Zabýváme se také soudním sporům a řízením o určení nebo popření otcovství.

Proč zvolit naše právníky na rodinné právo?

  • poradenství klientovi ohledně problematiky rodinného práva
  • dlouholeté zkušenosti s řešením sporů a řízení o v oblasti rodinného práva
  • efektivní prosazení práv klienta v oblasti rodinného práva
  • zastupování před soudy a úřady

Advokát specializující se na rodinné právo řeší spory týkající se rodinných vztahů, jako jsou manželství, rozvod, úprava styku s dětmi, určování otcovství, dědění, rozdělení majetku, střídavá péče, svěření dítěte do péče atd. Advokát specializující se na rodinné právo vám pomůže vyřešit vaše rodinné problémy v soudním řízení nebo mimosoudně.

Jsme váš nejlepší osobní právník na rodinné právo.

Pokud z výpisu stránek níže nezískáte potřebnou informaci, nebo v případě, že nás chcete oslovit napřímo, pak kontakt máte zde.

Kontaktujte naše právníky

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon pro řešení otázek rodinného práva: +420 541 219 135
 
Vyhledané výsledky pro: nejlepší právník na rodinné právo, nalezeno 20 výskytů.

Nabízíme vám právní služby pro oblast rodinného práva. Pokud potřebujete řešit rodinné právo s přímou konzultací v Brně, pak jsme připraveni vám pomoci. Naši advokátní kancelář se specializací na rodinné právo najdete na adrese Bohunická 517/55, Brno.
Jak uspět u rozvodu v co největší míře s ohledem na vaše požadavky vůči protistraně? Dobrý rozvodový právník je základem úspěchu. Využijte službu „rozvodový právník Brno“, díky níž si ušetříte starosti a zbytečné komplikace v rozvodovém řízení ...
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
Dle úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je třeba pod pojmem pracovně právní vztahy odlišit dvě oblasti. Jednak základní pracovně právní vztahy, jejichž prostřednictvím vzniká a realizuje se předmět pracovního práva, tedy výkon závislé práce ...
...velké míře dotkla též oblasti dědického práva. Vedle značně rozšířené hmotněprávní úpravy se také objevují změny v procesních aspektech dědického řízení, resp. řízení o pozůstalosti. Níže vám přišíme výběr hlavních změn v dědickém řízení dle novelizace od 1. 1. 2014.
Nejsou Vaše sousedské vztahy ideální. Řešíte různé situace v rámci vašich sousedských vztahů a případně přemýšlíte i o právní radě či právní pomoci advokátní kanceláře? Sousedské právo máme v malíčku.
Společníci vykovají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Připouští-li společenská smlouva hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků ...
Neplatnost výpovědi z pracovního poměru posuzuje soud a jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.
K účasti na činnosti společnosti mají společníci určitá práva a povinnosti. Například účast na řízení společnosti, podíl na zisku, hlasovací právo, právo na podíl na likvidačním zůstatku a další společnická práva ...
Ptáte se, jak řeší nový občanský zákoník (2014) výživné? Je pro Vás problematika výživného neprůhled či řešíte nějaké specifické problémy? O povinnosti výživného a související problematice se dozvíte zde.
Občanské právo představuje soukromoprávní odvětví českého právního řádu. Upravuje nejdůležitější oblasti právní praxe, jakož jsou například vnik, změna, zánik závazků, dědické právo, nabývání a převod vlastnického práva či statusové otázky fyzických a právnických osob...
Jed se o spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o roky z pracovního poměru. Projedvají je a rozhodují o nich soudy v občanském soudním řízení ...
Jed se o poskytování právní pomoci v oblasti právních vztahů vyplývajících z obchodně právních poměrů. Právní poradna se zaměřuje například na základní otázky obchodně právních vztahů ...
ohledávku přihlašuje věřitel, který ji má za dlužníkem, s nímž je vedeno insolvenční řízení. Ať již jde o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, přisouzenou (vykonatelnou) i dosud nevymáhanou, zajištěnou nebo nezajištěnou ...
Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...
Právní úprava účin od 1. 1. 2014 obecně přejímá dosavadní koncepci obchodního zákoníku. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou ...
V přestupkovém řízení se klient může nechat zastoupit advokátem jako zástupcem na základě plné moci pro celé řízení ...
ojem „běžný obchodní styk“ není zákonem nijak definován. Při absenci zákonné definice je dalším logickým zdrojem výkladu tohoto pojmu judikatura. Nejvyšší soud se o výklad pokusil již několikrát, ne vždy však se stejným výsledkem ....

Specializovaný rozvodový právník

Nejlepší rozvodový právník by měl disponovat několika klíčovými schopnostmi a vlastnostmi, které mu pomohou efektivně a úspěšně zastupovat klienty v rozvodových případech. Zde je seznam důležitých schopností a vlastností, které by měl dobrý rozvodový právník mít:

  • Odborné znalosti: nejlepší rozvodový právník by měl mít hluboké a aktuální znalosti v oblasti rodinného práva, zejména v otázkách týkajících se rozvodu a přidělování majetku, péče o děti, alimentů a dalších souvisejících záležitostech. Musí být obeznámen s příslušnými zákony, předpisy a soudními precedenty, které se vztahují k rozvodovým případům.
  • Komunikační dovednosti: perfektně zvládlá komunikace a argumentace je klíčovou schopností pro rozvodového právníka. Musí být schopen efektivně komunikovat se svými klienty, porozumět jejich potřebám a obavám a jasně vysvětlit právní aspekty jejich případu, a to včetně souvisejících stanovisek a predikcí možného vývoje. Musí také být schopen bez emocí komunikovat s protistranou a soudem, věcně prezentovat argumenty.
  • Právní strategie a analytické schopnosti: nejlepší rozvodový právník by měl být schopen vyvinout ideální strategii a identifikovat silné a slabé stránky, mít i záložní strategie pro různé vývojové scénáře rozvodového řízení. Musí mít analytické schopnosti, aby efektivně vyhodnotil důkazy a právní argumenty, a také schopnost přizpůsobit nebo měnit strategii v průběhu případu v souladu s novými informacemi a vývojem situace.
  • Emoční inteligence a empatie: rozvodové případy jsou často spojeny s emocionálním stresem a konflikty. Nejlepší rozvodový právník by měl mít vysokou emoční inteligenci a empatii, aby byl schopen porozumět klientům a přitom jim věcně vysvětlit realitu (to umí opravdu jen nejlepší právník s bohatou zkušeností). Musí být schopen řešit konflikty a komunikovat citlivě a respektovat potřeby a pocity svých klientů.
  • Vyjednávací dovednosti: rozvodový právník se často účastní vyjednávání mezi stranami, ať už před soudem nebo mimo něj. Nejlepší rozvodový právník musí mít dobré vyjednávací dovednosti a schopnost najít rozumná řešení, která jsou pro jeho klienta výhodná. Tím může pomoci minimalizovat konflikty a dosáhnout dohody, která je spravedlivá a uspokojuje zájmy obou stran.

 

-------------------

Tematické určení obsahu této stránky: právník rodinné právo, právník na rodinné právo, nejlepší rozvodový právník, advokátní kancelář rodinné právo, advokát na rodinné právo, dobrý právník na rodinné právo. Dále také: nejlepší rozvodový právník, právník na rodinné právo, rodinné právo advokát, nejlepší advokát na rodinné právo, advokáti na rodinné právo, rodinné právo Brno a okolí.