Advokát rodinné právo

Advokát rodinné právo

V přehledu níže jsme pro vás sestavili seznam stránek našeho webu, které se úzce zabývají tématem „advokát rodinné právo“. Domáhejte se svých práv ve spolupráci se zkušenou advokátní kanceláří Coufalová a Kubíková.  Vyřešíme za vás rozvodové řízení a vypořádání majetkových vztahů. Zapracujeme na ideálním řešení úpravy styku rodičů s dětmi, revidujeme výši výživného (snížení/zvýšení). Věnujeme se i žalobám na určení či popření otcovství, právnímu vymáhání nároku na výživné apod.

Více o problematice "advokát rodinné právo" zde.

Soukromý rodinný advokát pro vás

Rádi bychom vám poskytli co nejvíce informací, abyste se mohli tématu "advokát rodinné právo" a o naší advokátní kanceláři dozvědět opravdu vše, co potřebujete. Věnujte pozornost našemu individuálnímu přístupu a odbornosti našich specializovaných advokátů řešících rodinné právo. V případě jakéhokoli v požadavku nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní údaje - advokáti rodinné právo

Coufalová & Kubíková s.r.o.
Sídlo advokacie pro rodinné právo: Bohunická 517/55
                                                   619 00 Brno

 • ak@advokatkybrno.cz
 • Telefon pro sjednání služby rodinného advokáta: +420 541 219 135
 • GSM pro sjednání služby rodinného advokáta:+420 777 006 921

 

Proč zvolit nás za rodinného advokáta/rodinného právníka?

 • poradenství klientovi ohledně problematiky rodinného práva
 • dlouholeté zkušenosti s případy z oblasti rodinného práva
 • efektivní prosazení práv klienta
 • zastupování před soudy

Právníci COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - specialisté na rodinné právo.

Vyhledané výsledky pro: advokát rodinné právo, nalezeno 20 výskytů.

Nabízíme vám právní služby pro oblast rodinného práva. Pokud potřebujete řešit rodinné právo s přímou konzultací v Brně, pak jsme připraveni vám pomoci. Naši advokátní kancelář se specializací na rodinné právo najdete na adrese Bohunická 517/55, Brno.
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
Jak uspět u rozvodu v co největší míře s ohledem na vaše požadavky vůči protistraně? Dobrý rozvodový právník je základem úspěchu. Využijte službu „rozvodový právník Brno“, díky níž si ušetříte starosti a zbytečné komplikace v rozvodovém řízení ...
Nejsou Vaše sousedské vztahy ideální. Řešíte různé situace v rámci vašich sousedských vztahů a případně přemýšlíte i o právní radě či právní pomoci advokátní kanceláře? Sousedské právo máme v malíčku.
Občanské právo představuje soukromoprávní odvětví českého právního řádu. Upravuje nejdůležitější oblasti právní praxe, jakož jsou například vnik, změna, zánik závazků, dědické právo, nabývání a převod vlastnického práva či statusové otázky fyzických a právnických osob...
Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Připouští-li společenská smlouva hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků ...
Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...
K účasti na činnosti společnosti mají společníci určitá práva a povinnosti. Například účast na řízení společnosti, podíl na zisku, hlasovací právo, právo na podíl na likvidačním zůstatku a další společnická práva ...
Ptáte se, jak řeší nový občanský zákoník (2014) výživné? Je pro Vás problematika výživného neprůhledná či řešíte nějaké specifické problémy? O povinnosti výživného a související problematice se dozvíte zde.
Rekodifikace občanského práva se ve velké míře dotkla též oblasti dědického práva. Vedle značně rozšířené hmotněprávní úpravy se také objevují změny v procesních aspektech dědického řízení, resp. řízení o pozůstalosti. Níže vám přinášíme výběr hlavních změn v dědickém řízení dle...
Neplatnost výpovědi z pracovního poměru posuzuje soud a jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.
Dle úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je třeba pod pojmem pracovně právní vztahy odlišit dvě oblasti. Jednak základní pracovně právní vztahy, jejichž prostřednictvím vzniká a realizuje se předmět pracovního práva, tedy výkon závislé práce ...
V přestupkovém řízení se klient může nechat zastoupit advokátem jako zástupcem na základě plné moci pro celé řízení ...
Jedná se o spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru. Projednávají je a rozhodují o nich soudy v občanském soudním řízení ...
Jedná se o poskytování právní pomoci v oblasti právních vztahů vyplývajících z obchodně právních poměrů. Právní poradna se zaměřuje například na základní otázky obchodně právních vztahů ...
ohledávku přihlašuje věřitel, který ji má za dlužníkem, s nímž je vedeno insolvenční řízení. Ať již jde o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, přisouzenou (vykonatelnou) i dosud nevymáhanou, zajištěnou nebo nezajištěnou ...
ojem „běžný obchodní styk“ není zákonem nijak definován. Při absenci zákonné definice je dalším logickým zdrojem výkladu tohoto pojmu judikatura. Nejvyšší soud se o výklad pokusil již několikrát, ne vždy však se stejným výsledkem ....
Právní úprava účinná od 1. 1. 2014 obecně přejímá dosavadní koncepci obchodního zákoníku. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou ...

Rodinný advokát je klíčovým partnerem při řešení rodinných právních otázek. Jeho znalosti, zkušenosti a individuální přístup pomáhají klientům řešit veškeré právní aspekty jejich života. Níže jsou uvedeny některé hlavní výhody, které vám může rodinný advokát poskytnout:

 • Individuální přístup: rodinný advokát se zaměřuje na individuální potřeby a zájmy klienta. Dokonale rozumí specifické situaci každé rodiny a v případě nutnosti navrhuje postupy, které jsou nejvhodnější pro ochranu jejich práv a dosažení spravedlivého řešení. Díky individuálnímu přístupu dokáže rodinný advokát lépe porozumět emocionálním, finančním a právním aspektům daného případu v rámci samotné rodiny, tak i v rámci vztahu rodina vs. ostatní okolí.
 • Komplexní právní poradenství: rodinný advokát poskytuje klientům právní poradenství v různých fázích jejich záležitostí. Umožňuje porozumět i složitějším právním aspektům, povinnostem, souvislostem a možnostem. Rodinný advokát umí klientům vysvětlit procesy, které je čekají, a poskytnout jim realistickou predikci výsledků právních záležitostí. To pomáhá klientům přijímat informovaná rozhodnutí a lépe se připravit na případné soudní řízení.
 • Vyjednávání a mediace: rodinný advokát je zkušený ve vyjednávání a mediaci. Pokud je to možné, snaží se dosáhnout dohody mezi stranami mimo soudní řízení. To může pomoci snížit konflikty, ušetřit čas, peníze a emoční stres pro rodinu. Rodinný advokát je efektivní prostředník při řešení sporů a hledání kompromisů.
 • Zastoupení v soudních řízeních: pokud již dojde k situaci, která vyžaduje soudní řízení, rodinný advokát poskytne zkušené a kvalifikované zastoupení před soudem. Zastupuje zájmy klienta, předkládá důkazy, předkládá právní argumenty a hájí jejich případ. Rodinný advokát má znalosti o pravidlech a postupech soudních řízení a může se efektivně pohybovat v soudním systému a díky tomu chránit zájmy rodiny či jejich konkrétních členů.