Správní právo Brno

Naše advokátní kancelář nabízí odborné právní služby a poradenství v oblasti správního práva pro klienty z Brna a okolí. Jsme připraveni řešit vaše zastupování ve správním řízení. V oblasti správního práva máme dostatek znalostí a zkušeností abychom mohli řešit i zdánlivě neřešitelné případy. Správní právo je odvětví práva veřejného a v současné době je právem nejobsáhlejším. Proto se neustále vzděláváme a svým aktivním přístupem získáváme nové a nové zkušenosti. Veškeré své znalosti a zkušenosti pak využíváme ve váš prospěch při hájení vašich zájmů v rámci veškerých případů týkajících se správního práva, ať už se jedná o triviální případ nebo velkou a problematickou kauzu.

Oblast správního práva je docela obšírná a je třeba mít více specializovaných právníků pro jednotlivé suboblasti správního práva. Právě takovou právní sílu a rozsah právního servisu v oblasti správního práva dokáže zajistit náš tým.

V rámci správního práva pro vás zajistíme:

Správní právo - Advokátní kancelář C&K
Správní právo Brno

Zastupování v přestupkovém řízení

V oblasti správního práva poskytujeme svým klientům zejména zastupování v přestupkovém řízení. Přestupkem nazýváme takové chování, které poškozuje společnost a je za přestupek označeno v zákoně. Jedná se např. o dopravní přestupky, ve kterých nehraje roli alkohol a jiné návykové látky. V takovýchto případech se nejedná o přestupek, ale o trestný čin. Právním následkem přestupku je vždy sankce v podobě napomenutí, pokuty, zákazu činnosti či propadnutí věci. Pokud jste byli obviněni z přestupku je vždy nejlepším řešením vyhledat odborníka na oblast správního práva, se kterým celou záležitost dobře prokonzultujete. V takovém případě se vám dostane kvalifikované pomoci. Rozhodnete-li se a vyhledáte odbornou pomoc, můžeme nejúčinnějšími způsoby hájit vaše práva a poskytnout vám účelnou právní ochranu a pomoc.

Zastoupení ve stavebním řízení

Pokud jste se rozhodli pro stavbu domu či rozsáhlou rekonstrukci, ke které je nutné stavební povolení a jednání se stavebním úřadem, poskytneme vám zastoupení ve stavebním řízení. Ušetříte tak drahocenný čas, který je zapotřebí při jednání s úřady. Velmi často zastupujeme klienty před katastrálními úřady při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem. V oblasti nemovitostí máme bohaté zkušenosti. Denně spolupracujeme a jednáme s realitními kancelářemi nebo jejich klienty. Své klienty zastupujeme také u dalších správních úřadů. Vždy se na daný problém plně soustředíme a věnujeme mu patřičný čas i zkušenosti. Našim cílem je maximální možné uspokojení zájmů našich klientů.

Proč využít služeb v oblasti správního práva od advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno?

 1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka se specializací na správní právo. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
 2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
 3. Odbornost a specializace – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.
 4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje efektu v porovnání s vynaloženým úsilím a dosaženým výsledkem.

 

Další informace o činnosti, kterou poskytují naši profesionální advokáti, se dozvíte na těchto stránkách nebo přímo při osobní návštěvnosti v naší advokátní kanceláři v Brně.

Rychlý kontakt pro řešení právních služeb pro správní právo

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - specialisté na správní právo.

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

 

Správní právo je samostatné odvětví veřejného práva, které lze charakterizovat jako souhrn právních norem regulujících postavení a chování subjektů ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se v souvislosti s postavením a realizací veřejné správy.

Legislativa týkající se správního práva:

 1. Zákon č. 150/2002 Sb. - Soudní řád správní
 2. Správní řád
 3. Zákon o přestupcích
 4. Zákon o správních poplatcích
 5. Zákon o elektronickém podpisu
 6. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 7. Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 8. Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním (petiční zákon)
 9. Zákon č. 250/2016 Sb., odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 10. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 11. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 12. Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
 13. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 14. Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
 15. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 16. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 17. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 18. Zákon č. 131/2002 Sb., o řešení kompetenčních sporů
 19. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 20. Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 21. Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

 

--------------------

Tematické určení obsahu této stránky: zastupování ve správním řízení, právník dopravní přestupky. Dále také: advokát správní právo, právník správní právo, správní soud zastupování, správní právo právník Brno. Tyto výrazy specifikují naši službu.

---------------------------------------------------------

Související články a informace k tématu:

Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...
Jedná se o správní řízení o vydání stavebního povolení. Hlavní úprava je obsažena § 60 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona. Aby se jednalo o povolenou stavbu, je třeba povolení od stavebního úřadu ...