Trestní právo Brno

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. se sídlem v Brně nabízí kvalifikované právní poradenství a služby nejen v oblasti správního práva , obchodního práva , ale také trestního právaTrestní právo je jedno z odvětví práva veřejného a zabývá se trestnými činy a sankcemi za jejich spáchání.

Komplexní služby v oblasti trestního práva

Nabízíme vám své znalosti a dlouholeté zkušenosti, které vám v oblasti trestního práva jistě pomohou. Každému případu a jeho problému věnujeme maximum času, úsilí, zkušeností a znalostí. Našim cílem je zajistit klientům co nejlepší a nejpřijatelnější výsledek případu. V úseku trestního práva nabízíme služby v oblasti obhajoby klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů - podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených. Pokud jste byli již obviněni z trestného činu je žádoucí kontaktovat odborníky a nečekat až se vše ,,nějak˝ vyřeší. Vždy je nutné vnést do situace vlastní iniciativu. Pokud do celého případu zainteresujete profesionály v oboru trestního práva, je možné hájit vaše práva před soudy všech stupňů. Máme dostatečně dlouhou praxi a zkušenosti, abychom mohli nejen provádět kvalifikovaně poradenskou činnost, ale také obhajovat své klienty u soudu.

Naše advokátní kancelář pro trestní právo se zabývá také vypořádáním obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností. Dále pak také alternativními způsoby řešení vztahů trestního práva a v neposlední řadě také podmíněným zastavením trestního stíhání. Vždy hledáme nejlepšího řešení trestního řízení pro našeho klienta.

Budeme váš právník na trestní právo.

Brno - Trestní právo
Trestní právo Brno

Konkrétní služby:

 1. advokát zajistí zastupování poškozeného v trestním řízení (Brno),
 2. právník přípraví a podá trestní oznámení (Brno),
 3. obhajoba klientů ve všech fázích trestního řízení (Brno),
 4. zastupování v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (Brno),
 5. zastupování v přípravném řízení (Brno),
 6. zastupování poškozených a obrana jejich práv (Brno),
 7. alternativní řešení případů trestního práva (Brno),
 8. zastupování v řízeních o přestupcích (Brno),
 9. právník na trestní právo provede obhajobu obviněných v trestním řízení (Brno),
 10. řešení nároků ze zásahů do práv na ochranu osobnosti (Brno),
 11. posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků (Brno),
 12. právní poradenství obětem trestných činů a další služby.

Advokát trestní právo: jedná se o specialistu pro oblast trestního práva, který zná potřebnou legislativu a má požadovnou advokátní zkoušku pro provozování advokacie v oblasti trestní i dalších souvisejících právních oblastí.

My, jakožto váš osobní právník pro trestní právo, umíme velmi razantně uchránit vaše zájmy a právní požadavky, zastupovat vás bez ohledu na situaci v rámci trestního řízení. Jsme váš osobní právník na trestní právo. Garantujeme diskrétnost a hlavně plně individuální přístup. Jsme vždy připraveni konzultovat vaše problémy, diskutovat možné právní řešení a navrhovat nejvhodnější postupy.

Obraťte se na nás se svou situací a my uděláme maximum pro ochranu vašich práv. Již řadu let úspěšně provozujeme advokátní kancelář pro trestní právo. Spolupracujeme se soudními znalci, exekutory a dalšími odborníky. Díky této spolupráci se můžete spolehnout na komplexnost našich služeb a nemusíte si zajišťovat služby dalších osob či společností. Postaráme se o vás i celý váš případ s profesionální jistotou. Kontaktujte nás buď prostřednictvím našich stránek, telefonicky nebo přímo v naší advokátní kanceláři v Brně.

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

Nejdůležitější právní předpisy používané v trestním řízení:

  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, platný do 31.12.2009,
  • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
  • zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Instituty trestního práva upravuje řada dalších právních předpisů:

  • zákon č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení,
  • zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně souvisejících zákonů,
  • zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
  • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
  • zákon č. 184/1964 Sb., kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů (ve spojitosti s II. světovou válkou),
  • ust. § 5 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu,
  • amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky, vydaná na základě ust. čl. 63 odst. 1 písm. j) Ústavy ČR,
  • mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament ČR souhlas a kterými je Česká republika vázána, a proto jsou součástí právního řádu.
Všechny uvedené zákony jsou dostupné na webových stránkách Portálu veřejné správy.

 

V praxi rozlišujeme:

Proč využít služeb advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno?

 1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
 2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
 3. Odbornost a specializace – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.
 4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje efektu v porovnání s vynaloženým úsilím a dosaženým výsledkem.
---------------------------------------------------------

Související články a informace k tématu:

Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...

 

-------------

Tematické určení obsahu této stránky: právník na trestní právo, trestní právo advokát, právník trestní právo, nejlepší právník na trestní právo, advokát trestní právo.