Závěť dle nového občanského zákoníku

Závěť dle nového občanského zákoníku
Přestože věci spojené se závětí nemusí být často radostné, i otázku závěti je třeba velmi důsledně a pečlivě řešit. Od 1. 1. 2014, kdy byl vydán nový občanský zákoník, se řada věcí spojených se závětí změnila.

Pokud se potřebujete orientovat v novinkách a nevíte, jaké věci platí pro závěť dle nového občanského zákoníku, pak čtěte náš článek, případně nás kontaktujte, rádi vám provedeme právní rozbor či výklad.

Závěť a NZO 2014

Občanské právo obecně neupravuje pouze vztahy za života člověka , ale dotýká se také časového intervalu následujícího po jeho smrti, tj. i věci závěti. Pozůstalí tak vstupují do nových právních vztahů, a to vztahů dědických. Po smrti člověka je toliko potřeba urovnat jeho majetkové poměry a rozhodnout, co dále s jeho majetkem. Proto v rámci nového občanského zákoníku z roku 2014 se řeší právě i problematika závěti.

Dědicem se člověk může stát dvěma způsoby. Buďto zákonnou posloupností, anebo je k dědění povolán závětí zemřelého. Co obnáší tzv. „dědění ze závěti“ a jaké novinky přinesl do této problematiky nový občanský zákoník, Vám přiblížíme níže.

V případě, že budete potřebovat řešení problematiky závěti, obraťte se na naši právní poradnu Brno. Služby vám poskytne náš zkušený právník nebo advokát.

Závět je projev vůle zemřelé osoby , zůstavitele, kterým pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné nebo i více osobám podíl na svém majetku (pozůstalosti). Závěť musí být obecně vyhotovena v písemné formě, někdy i formou notářského zápisu, který vám může zajistit i advokátní kancelář (Brno)Nový občanský zákoník však přichází s určitými úlevami pro závět, kdy písemnou formu pro závěť nepožaduje.

NZO 2014 tak znovu zavádí instituty ústně provedené závěti v případě, že se osoba ocitne pro nenadálou událost v hrožení života. Podmínkou pořízení takovéto závěti je však přítomnost nejméně tří způsobilých svědků. Dále je možno pořídit ústně závěť na palubě lodi nebo letadla registrovaných v České republice, a to před kapitánem a dvěma svědky. Stejně tak může voják během válečných operací ústně přednést svou poslední vůli nadřízenému důstojníkovi za přítomnosti dvou svědků. Závěti s „úlevou“ mají však pouze omezenou platnost. Zůstane-li zůstavitel na živu, závěť uplynutím tří měsíců od pořízení pozbude platnosti.

Nový občanský zákoník dále určuje, že pokud zůstavitel vytvoří platnou závěť, bude tato mít přednost před děděním ze zákona. Závěť je však odvolatelná – zůstavitel ji může za svého života odvolat, popřípadě pořídí závěť novou. Anebo závěť jednoduše zničí.

Obsahem závěti dle nového občanského zákoníku mohou být také vedlejší ustanovení ve formě podmínky či příkazu pro dědice. Dle neúčinné právní úpravy podmínky v závěti neměly právní relevanci. Nově však může zůstavitel dědicům přikázat či zakázat určitou činnost. Pokud dědic těmto podmínkám nevyhoví, ztrácí právo na dědictví. Příkazy však nemohou příliš obtěžovat dědice nebo být v rozporu s veřejným pořádkem. Nový občanský zákoník přímo zakazuje podmínkou, kterou zůstavitel stanoví dědici povinnost uzavřít nebo ukončit manželství.

Novým institutem občanského zákoníku je tzv. dědická substituce. Zůstavitel může určit náhradníka dědici, který pro určitou okolnost dědictví nenabude. Dále může zůstavitel určit vykonavatele své závěti. Tato osoba bude poté sledovat dodržování poslední vůli zůstavitele a před soudem hájit platnost závěti.

Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

Proč my?

  • poradenství klientovi ohledně problematiky dědictví
  • dlouholeté zkušenosti s řešením sporů a řízení o dědictví
  • efektivní prosazení práv klienta ohledně vypořádání dědictví
  • zastupování před soudy a úřady

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - specialisté na občanský zákoník a dědické řízení.

 

--------------

Tematická specifikace obsahu stránky: dědictví dle nového občanského zákoníku, občanský zákoník dědictví, závěť podle nového občanského zákoníku, občanský zákoník závěť. Dále také nový občanský zákoník dědictví, občanský zákoník dědictví.