Advokátní úschova Brno - ochrana vašich peněz před podvodníky

Advokátní úschova Brno - ochrana vašich peněz před podvodníky
Hledáte spolehlivou advokátní úschovnu v Brně? Potřebujete mít jistotu, že vaše peníze nedostane druhá strana dříve, než splní své povinnosti? Využijte spolehlivosti a garance, které poskytujeme v rámci služby "advokátní úschovna Brno".

Výhody advokátní úschovny - Advokátky Brno

Poskytujeme služby advokátní úschovny (taktéž nazývána jako advokátní úschova, advokátská úschovna) primárně pro klienty z Brna a okolí, kteří mají o tuto službu zájem.

Nejčastěji lidé řeší služby advokátní úschovny při koupi/prodeji nemovitosti. Koupě či prodej nemovitost s sebou nese finanční riziko. Dle občanského zákoníku se kupující stává majitelem nemovitosti až v okamžiku zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Nový vlastník je do katastru nemovitostí zapsán na základě platné kupní smlouvy. Situace prakticky vypadá tak, že kupující zaplatí za nemovitost, ale jejím vlastníkem se stane, až katastr nemovitostí zapíše vklad jeho vlastnického práva. To trvá několik týdnů, někdy i měsíců.

Toto období dává prostor k nekalému jednání některé ze stran, v důsledku kterého se může stát, že katastrální úřad vklad práva nezapíše. Kupující se tak nestane vlastníkem nemovitosti a potýká se s velmi zdlouhavým a nákladným vymáháním vrácení zaplacené kupní ceny. Ve výsledku pak kupující nemá nemovitost a zároveň vede soudní spor s nejistým výsledkem o zaplacené peníze. Tomuto můžete předejít právě díky službě advokátní úschovny.

Z pohledu kupujícího i prodávajícího je ideálním řešením nestranná advokátní úschova. Advokátní úschova (Brno)dává jistotu kupujícímu, že prodávající má dostatečné finanční prostředky a prodávajícímu, že kupující peníze obdrží a že mu za ně bude poskytnuto sjednané protiplnění. 

Při advokátní úschově peněz nezaplatí kupující přímo prodávajícímu, ale složí peníze na náš zvláštní účet. Teprve při naplnění předmětu obchodu a splnění všech podmínek smlouvy, uvolníme peníze prodávajícímu. Do té doby nemůže s penězi disponovat žádná ze zúčastněných stran. K účtu má přístup pouze advokát, peníze na něm nepodléhají ani výkonu exekuce či insolvence. Nedojde-li ke sjednané transakci, obnos kupujícímu vrátíme dle sjednaných podmínek v rámci smlouvy o úschově, která je součástí služby advokátní úschovy (Brno).

Cena advokátní úschovny?

Ceník advokátní úschovny vás sdělíme na požádání. Stačí nás nezávazně kontaktovat, obratem vám cenu advokátní úschovy sdělíme.

Smlouva o advokátní úschově

Advokátní úschova nemá žádná rizika. O advokátní úschově peněz se vždy sjednává písemná smlouva (tzv. smlouva o úschově peněz u advokáta, nebo též úschovní smlouva, laicky nejvíce používán výraz "smlouva o advokátní úschově"), ze které vyplývají povinnosti zejména pro schovatele, kterým je advokátní kancelář. Smlouva o advokátní úschově detailně stanovuje/upravuje práva a povinnosti smluvních stran.

Smlouva o advokátní úschově určuje, jakým způsobem může advokát s vašimi penězi nakládat. Tyto prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na našem zvláštním bankovním účtu a nikdo jiný k nim nemá přístup. Další výhodou je ze zákona povinné pojištění advokáta proti profesní chybě, což je opět zakotveno ve smlouvě o advokátní úschově. Vašim penězům zabezpečeným v rámci služby "advokátní úschovna Brno" je tedy poskytnuta naprostá ochrana.

Finanční úschovu nabízejí například realitní kanceláře, ale jedná se o méně bezpečný způsob úschovy (oproti advokátní úschovně), jelikož realitky mohou zřídit pouze běžný účet postižitelný exekucí či insolvencí na realitní kancelář a nejsou ze zákona pojištěny proti případné ztrátě uschovaných peněz. 

Do advokátní úschovy lze uložit peníze i jiný majetek. Klient ji může zřídit, aniž by byl účastníkem nějakého smluvního vztahu. Za takové situace advokátní úschova slouží jako ochrana finančních prostředků či jiného majetku před odcizením osobou blízkou, např. pro případ smrti apod.

Advokátní úschova, také známá jako klientův účet, je specifický účet, který advokát používá k uschování finančních prostředků svých klientů. V České republice se advokátní úschova řídí především zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením č. 177/1996 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o advokacii.

Standardní postup kroků v rámci advokátní úschovy obvykle zahrnuje následující:

  1. Uzavření smlouvy o advokátní úschově: advokát a klient uzavřou písemnou smlouvu o advokátní úschově, ve které se stanoví podmínky pro uschování finančních prostředků klienta na advokátním účtu.
  2. Příjem finančních prostředků: klient poskytuje advokátovi finanční prostředky, které mají být uschovány na advokátním účtu. Tyto prostředky mohou být například platby za poskytnuté advokátní služby, soudní náhrady, finanční vypořádání za převod nemovitosti, nebo jiné finanční částky související s právními záležitostmi klienta.
  3. Následně advokát převede bezodkladně finanční prostředky klienta na speciální účet, který slouží výhradně k uschování klientových peněz. Tyto prostředky jsou oddělené od advokátových vlastních financí a jsou chráněny před přístupem třetích stran.
  4. Evidence a správa úschovy: advokát vede přesnou evidenci o přijatých finančních prostředcích a jejich použití. Zahrnuje to záznamy o všech transakcích, převodech, výběrech a přírůstcích na advokátním účtu.

Chcete využít službu "advokátní úschovna Brno"? Kontaktujte nás.

Rychlý kontakt pro účely poptání služby "advokátní úschova Brno"

Advokátní úschovna COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Adresa advokátní úschovy: Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon na advokátní úschovnu: +420 541 219 135
 
--------------------
Tematická specifikace obsahu článku: advokátní úschovna, advokátní úschova peněz, advokátská úschova, úschova peněz u advokáta cena. Dále také: smlouva o advokátní úschově peněz, advokátní úschova smlouvy, advokátní úschova zákon, advokátní úschovna Brno, advokáti kupní smlouvy Brno.